juridische informatie enmededelingen

Eigenaar van de website; instemming met gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door, Thumper Massager Inc. Alle inhoud is beschermd door Canadese en internationale copyrightwetgeving, patent- en handelsmerkwetgeving en diverse overige wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie.

 

Deze gebruiksvoowaarden zijn van toepassing op de Thumper Massager-website die op thumperca.wpengine.com te vinden is en op alle aanverwante websites waartoe een koppeling verschaft wordt door Thumper Massager Inc., diens dochterbedrijven en aangesloten maatschappijen. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN STEMT U IN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; BENT U HET HIERMEE NIET EENS, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

 

Alle rechten voorbehouden

Elk gebruik van het materiaal op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thumper Massager Inc. is streng verboden. U mag de inhoud niet vermenigvuldigen, distribueren, weergeven of op andere wijze bedrijven. In het bijzonder mag u de inhoud niet in enig andere uitgave of product opnemen noch op enig andere website of computernetwerk. U dient zich eveneens aan alle andere voorwaarden, condities en beperkingen te houden die in elke andere overeenkomst die met de inhoud van de gehele website verbonden is.

 

Vrijwaringsclausule

Deze website en de inhoud daarvan worden u op eigen bate en schade aangeboden. Thumper Massager Inc. biedt generlei garantie, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, waaronder maar niet beperkt tot: de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk voor zover maximaal toegestaan volgens toepasselijke wetgeving.

 

Alle bedrijfsinformatie en aanverwante informatie wordt gedacht juist te zijn, doch kan niet gegarandeerd worden. Gelieve alle informatie bij de verantwoordelijke bron te controleren.

 

LKoppelingen naar sites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door partijen anders dan Thumper Massager Inc. bedreven worden. Thumper Massager Inc. beheerst zulke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Het opnemen door Thumper Massager Inc. van hyperlinks naar zulke websites impliceert geen aanbeveling van het materiaal op zulke websites, noch enig verwantschap met de exploitanten daarvan.

Aansprakelijkheidsbeperking

Thumper Massager Inc. en diens directeurs of andere vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of in verband daarmee. Dit is een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade van welke aard ook, waaronder, doch niet beperkt tot, compenserende schadevergoeding, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendom of eisen van derden.

 

Aankopen: Overige voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten en op specifieke delen of kenmerken van de website, waaronder wedstrijden, promoties of andere soortgelijke kenmerken, waarbij al zulke voorwaarden deel uitmaken van deze voorwaarden door middel van deze verwijzing. U gaat akkoord met de naleving van zulke overige voorwaarden, waaronder, indien van toepassing, verklaringen dat u van de wettelijk vereiste leeftijd bent om een dergelijke dienst of kenmerk te gebruiken of eraan deel te nemen. in geval van een conflict tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voor of met betrekking tot een bepaald deel van de website aangegeven voorwaarden of voor een dienst die op of via de website aangeboden wordt zullen laatstgenoemde voorwaarden voorrang hebben met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de website of van de specifieke dienst.

 

De verplichtingen van Thumper Massager, voor zover deze bestaan, inzake diens producten en diensten zijn onderworpen aan de overeenkomsten waaronder deze aangeboden worden, en niets op deze website zal als een wijziging van zulke overeenkomsten beschouwd worden.

 

Thumper Massager kan elk product of elke dienst die op de website aangeboden wordt te allen tijde wijzigen, alsook de toepasselijke prijzen voor zulke producten of diensten, op elk ogenblik en zonder kennisgeving. Het materiaal op deze website inzake producten en diensten kan verouderd zijn en Thumper Massager verbindt zich geenszins het materiaal op de website te actualiseren met betrekking tot zulke producten en diensten.

 

Thumper Massager Inc. behoudt zich het recht voor delen van deze voorwaarden op elk moment naar eigen goedvinden te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid deze gebruiksvoorwaarden periodiek op veranderingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van de website na het publiceren van wijzigingen betekent dat zulke wijzigingen accepteert en ermee instemt. Zolang u deze gebruiksvoorwaarden naleeft verleent Thumper Massager Inc. u een persoonlijk niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt voorrecht om tot de website toegang te krijgen en deze te gebruiken.